top of page

זאגה פינות אוכל

 הדהוד קשה פוגע בפרטיות הלקוחות ואיכות השירות בחנויות.  בכל תשעת הסניפים בחרו בוויספר אפור כהה בתלייה עם מרווח אוויר מהתקרה אשר מוסיפה ליכולת האקוסטית של הלוחות. בנוסף, הלוחות הותקנו עם מרווח לאחר התיעצות עם אקוסטיקאי.

bottom of page